La Unitat d’Escolarització Compartida: l’última oportunitat?

La UEC dels Pallars és una aula on assisteixen alumnes procedents dels diferents centres de la zona on s’imparteix l’ESO. Són alumnes amb necessitats educatives especials derivades de la inadaptació al medi escolar per un desajust conductual que pot anar acompanyat d’un baix rendiment acadèmic.
Tot i que la gestió és externa, està supervisada pel Departament d’Educació de la Generalitat, donat que els alumnes segueixen pertanyent al centre d’origen, des del qual continuen tenint un tutor. Existeix una coordinació exhaustiva entre aquests tutors,
l’EAP i els Serveis Socials, en els casos que així ho requereixin, i l’entitat gestora de la UEC, en el nostre cas, Càritas Diocesana d’Urgell. Tanmateix els seus referents més directes som les seves educadores, amb qui comparteixen la jornada lectiva en la seva totalitat.

Malgrat que el perfil acadèmic i professional dels educadors i les educadores de les UEC’s pot ser variat, en el cas de la del Pallars l’ocupem dues llicenciades en Pedagogia.
L’actual ubicació de la UEC és a l’IES de Tremp des de mitjans del curs passat i de manera provisional. Durant aquest temps, i com a opinió personal i no sempre compartida, hem pogut reafirmar-nos en la nostra convicció dels avantatges que suposa formar part d’un centre educatiu per l’autoestima i l’aprenentatge social dels nostres nois i noies.

Voleu llegir el document sencer?
Us el podeu baixar en pdf

Leave a Comments